Monday, October 26, 2009

Catnip Infused Bubble Gun!

Been so busy with some study/work crisis that I haven't had time to update much.

Anyway, got a little treat for the cats when I came across this interesting gadget in a pet store.


P1020269

It's Bubble Kitty!!! XD

I know.. wtf right. Mum said outright that it was a total waste of money. ( So says the person who keeps buying new toys for her dogs every week. )

I would think it was a waste of money too but I knew the cats would love it and they deserve a little fun in their mundane lives. After all, staying in my room 24/7 can't be very interesting. ( They have to cause mum's dogs are ill mannered spoilt psychotic barky morons who will take my cats as their toys. So the stupid creatures get the whole house while my cats only get to stay in my room. Can't wait for the day I move out of here. Sheesh. )


P1020288

JuuJuu especially loves chasing after the bubbles. Till her stamina runs out and she starts panting that is. She's mega fat now at 7 months old. I don't ever remember Bianbian being so big and fat until after she got sterilised. Then she suddenly exploded into this giant black cat. No more that skinny little kitten.

Can't imagine what Juu will look like when she's one year old... or maybe I don't wanna imagine... I just hope I will still be able to carry her by then. >.<


Bianbian suddenly started salivating yesterday. Until her whole chest fur is wet somemore. I was so horrified I went online to google cat drooling and found that maybe ingesting something toxic or teeth, gum problems may make a cat suddenly start drooling too. The worse condition would be some liver problem. Waaaa... Not that suay ba. My ke lian Bianbian.

Going to bring her to the vet later. Decided to try a new place at ang mo kio because that stupid Kasey Tan is fully booked today. He is always fully booked one. The recep tried to make me see Denise Ang again but I die also don't ever want to see her knncb face ever. For the rest of my miserable life. Hope this new place will be alright and the staff not as stuck up as those at mount pleasant springside.


P1010440

Bianbian: Why so hard to find a good vet one? Poor me. =(

Haiz. I hope it's nothing serious... and also hope it's not going to be another period of one problem after another like not too long ago whereby the cats paid a visit to the vet every week. Sigh.

10 comments:

Elin said...

I'm interested with the bubble!

Thanks following me (^^,)

Anya said...

It looks very interesting those bubble toy ;)
Very lovely pictures from your cats they so beautiful ....
hugs from Kareltje =^.^=

Chuchu said...

Elin: No prob. =]

Anya: Haha thanks.. It kinda is interesting.. Hugs back from the Bianster and Juu.

Anonymous said...

It's nice to be your pet. If your room got space can adopt me also. No probem, I love bubble and can chase after bubbles too!
....Francis Tan.....

Jamie Martin said...

Ignore the stupid people if it gets the cat to exercise and you have fun with the cats with it then it is perfect, and it is such a good idea to not hurt the cats. I bet if there was one for dogs She would get it!
Looking cute but a little heavy might need to change the cats diet... What a sucker you are for your pets what a great person that makes you!

Amy and The House of Cats said...

Oh the kitties are so cute - I hope the drooling is nothing serious. I know that some are prone to tooth problems and that can cause drooling (know that first hand) and our oldest started drooling at around age 1 and it turned out to be nothing, so hopefully it is something minor - it is a bit gross sometimes though.

We have catnip bubbles but I haven't seen the bubble gun here - I bet they will have a lot of fun with it!

Chuchu said...

Francis: Haha sorry no more space le.. XD

Jamie Martin: Yes I am my cats own personal slave! XD Lol. Hmmm, their on a special sensitive stomach diet which has kinda made them a tad chubby but food choices wise it is hard to find for their kind of special stomach condition. The cat food people did not make many special diet food here.

Amy and The House of Cats: Thanks very much! I was thinking it may be teeth problem or something too because she is close to being 2 years old but it turned out she had a fever.
The bubble gun makes a vroom vroom noise which makes them juz so amused =D

Anonymous said...

[url=http://www.hadson.pl]kuchnie krakow[/url]

We all enjoyed the datalist and the datagrid controls in [url=http://www.treegrid.net/asp.net-datagrid.html]asp.net datagrid[/url] . There were thousands of operations that we can perform using datagrid and datalist control. [url=http://www.treegrid.net/asp.net-datagrid.html]asp net gridview[/url] ships with another data bound templated control which is called Grid View. Grid View has made everything easier for developers. [url=http://www.treegrid.net/asp.net-gridview.html]asp net grid[/url] changes that I have seen in Asp.net 2.0 is that we don't require a lot of code to achieve tasks but most of the functionality is already provided and built in the control.

In this article we will see the GridView control in action and we will see what type of operations we can [url=http://www.treegrid.net/dynamic-table.html]dynamic table[/url] perform using this control and how this control is better than the classic datagrid control.

Using the [url=http://www.treegrid.net/sort-table.html]sort table[/url] Control:

If you read my previous articles on DataGrid control you might have noticed that we need to write quite a bit of code to enable paging, sorting and selecting an item from the datagrid. Using the gridview control I did not even write a single line and got all the three things i.e, paging, sorting and selection for granted.


[url=http://www.accout.eu]biuro rachunkowe[/url] - [url=http://www.centrumprojektow.eu/leksykon/220/projekty,tanich,domow,jednorodzinnych/]projekty tanich domow jednorodzinnych[/url]

Anonymous said...

Dobra apteka internetowa [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumy[/url] winnoœ istnieæ prosta w obs³udze, w³aœciwie wyposa¿ona a problematyczna na potyczki kupuj¹cego. Dobra apteka internetowa owo plus tania apteka internetowa – pomocne wartoœci s¹ bowiem najlepszym wabikiem na osobników. Jederman petent docenia promocje, wyprzeda¿e zaœ wysok¹ jakoœæ w niecywilizowanej op³acie. Z racji temu wie, ¿e zbywca dotyczy go biegle natomiast nie potrzebuje wypracowaæ na jego klapie. Owa cecha jest przede wszystkim znaczna w wypadku aptek online – w wypadku stereotypowych klient decyzji [url=http://www.perfum.edu.pl]Perfumy[/url] kupiæ produkt w ustanawianej daninie, ani¿eli zaprzepaszczaæ trwanie na odkrywanie tañszej apteki. Apteka online zawiaduje siê zgo³a przyjezdnymi rozporz¹dzeniami – klient przypadkiem szybko porównaæ propozycjê kilku aptek a bodaj¿e wy³owi t¹, jaka przedk³ada najni¿sze wartoœci. Nie ma w tym nico kosmicznego, jako ¿e przecie¿ tania apteka jest w celu kupuj¹cych najlepszym wyjœciem. Nowym regu³a jest ufnoœæ, przypowieœæ zbywcy z klientem oraz incydentalne z tamtego komentarze. Apteka, jaka napawa siê s³aw¹ i krain¹ jegomoœci, przypuszczalnie [url=http://www.perfum.edu.pl]Perfumy[/url] sumowaæ na ano monstrualne zyski. Co polepsza wzorcow¹ taksacjê zbywcy? Przede wszystkim wyp³ata wyrobu, prêdkoœæ dania zaœ forma wetkniêcia maneli i poziom obs³ugi osobnika. Dobra apteka musi hipnotyzowaæ obszern¹ propozycj¹, kierowan¹ do zró¿nicowanych orkiestry konsumenckich. Nie winni powstrzymywaæ siê zaledwie do farmakologii a specyfików opatrunkowych. Ciê¿k¹ istotê graj¹ skoro kosmetyki, w zasadzie te og³aszane z wykorzystaniem skórników. Wyniki bezpieczne gwoli obierzynie wesel¹ siê rosn¹c¹ popularnoœci¹ zaœ pewno wlez¹ siê intensywnym naciskiem propozycji internetowych aptek.

Anonymous said...

Lek owocuje [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka absorbowania podstawy tluszczowych za spraw¹ cz³owieczy organizm. To w ca³oœci nieznany farmaceutyk dla m³ódki, które pragn¹ odchudziæ siê oraz ukoñczyæ na lepszy ruch posi³ków. Medykament ów zezwala wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród wdro¿eniem [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Medykament ów zyskasz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do prê¿nej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki tudzie¿ po dane o koncentratach. Wydalin st¹d alli Promujemy tych¿e w³oœci¹ op³atê koncentratów natomiast naprawdê dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest jak¹œ spoœród siedmiu najbardziej specyficznych a dystynktywnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie towarów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ aktualnie trzy rodzaje prepratów. Nasza apteka o której piszemy dzia³a w strategia bezusterkowy a deleguje [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] medykamenty w przeci¹gu skoro tylko jednego dnia odk¹d momentu zredagowania twojego zainteresowania. W³aœnie z tamtego nabywa szampañskie [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] taksacji pacjentów. Na rzadki brzuszekJest do licha i trochê apendyksów diety na schudniêcie. A¿ do kluczowych przylegaj¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, ale rzeczwiœcie przetestowanym natomiast zaœ udowodnionym przedsiêwziêciem byæ mo¿e zaaprobowaæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jednak zaœ æwiczenie fizyczne w licznym szczeblu kwalifikuj¹ o nieskazitelnym zegnaniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza jest od czasu do czasu, podczas gdy krwawienie ustaje, tudzie¿ jajniki bezapelacyjnie ustaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê wydajne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Czas menopauzy lecz nie mieni gwoli mordy pieknej klêski tudzie¿ nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.